Säännöt

Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ry:n säännöt

1. Tarkoitus ja toiminta

Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ry. Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho ja Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:stä nimitystä SML-FTK ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja sen toiminta-alueena SML – FTK ry:n hallituksen määräämä toiminta-alue, joka on Kanta-Hämeen alue (Kanta-Häme: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, ja Ypäjä).

Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Kerhon tarkoituksena on vaalia sekä mäyräkoirien rotumääritelmän mukaisia ominaisuuksia, että kehittää niiden metsästysominaisuuksia, edistämällä ja tukemalla mäyräkoirien jalostusta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho:

 • järjestää näyttelyitä ja erilaisia rotutyypillisiä metsästyskokeita
 • harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja
 • julkaisee jäsenlehteä ja tiedotteita
 • voi kuulua jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n ja sen kennelpiiriin
 • harjoittaa yhteistyötä SML – FTK ry:n, Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n, Etelä-Hämeen kennelpiirin ja muiden rotuyhdistysten sekä  yhdistysten kanssa, joiden kanssa yhteistyö edistää kerhon tarkoituksen toteutumista
 • pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tavoitteensa

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten kiinteätä ja irtainta omaisuutta, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

2. Jäsenet

Jäsenlajit

Kerhon jäsenet ovat varsinaisia SML-FTL ry:n jäseniä ja kunniajäseniä sekä kannatusjäseniä. Kannatusjäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun kerholle.

Kunniajäseneksi kerhon kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on ansiokkaasti ja tuloksellisesti tukenut kerhon tarkoituksen toteutumista.

Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka

 • ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana
 • toimii vastoin kerhon sääntöjä
 • toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa kerhoa

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota erottamisestaan kerhon kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan (30vrk) mentyä umpeen tai kerhon kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta kerhon omaisuuteen.

3. Päätöksenteko

Päätäntävalta

Kerhon päättävänä elimenä on kerhon kokous. Kerhon kokoukset ovat sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia.

Sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosittain helmi-maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja vuosittain loka-marraskuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kun tällainen vaatimus esitetään, hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsu

Kutsu kerhon kokoukseen julkaistaan kerhon lehdessä, nettisivuilla ja/tai toimitetaan kirjallisena kerhon jäsenille. Kutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
 • Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 • Käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta.
 • Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuunvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
 • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Käsitellään muut asiat jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
 • Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 • Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö.
 • Valitaan kerhon edustajat liiton liittokokouksiin.
 • Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin.
 • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Käsitellään muut asiat jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

Äänioikeus

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä kerhon jäsenellä on yksi ääni kerhon kokouksessa. Jokaisen äänioikeutetun on itse käytettävä ääntään – valtakirjoja ei voida käyttää.

Päätöksenteko kerhon kokouksissa

Päätökset kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä paitsi näiden sääntöjen pykälissä mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta ja henkilövaaleissa arpa. Äänestyksissä käytetään avointa äänestystapaa. Jos kuitenkin vähintään kolme äänivaltaista osanottajaa vaatii, käytetään suljettua lippuäänestystä. Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä.

Aloitteet kerhon kokoukselle

Aloitteita kerhon kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään kerhon jäsenet. Aloite tulee toimittaa hallitukselle kevätkokousta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä ja syyskokousta varten viimeistään heinäkuun 31. päivänä. Hallituksen tulee saattaa aloite omalla lausunnollaan varustettuna kerhon kokouksen käsiteltäväksi.

4. Hallinto

Hallitus

Kerhon hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain on erovuorossa kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen varajäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolmen hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään kolme hallituksen jäsentä. Äänestykset hallituksen kokouksessa ovat avoimia. Jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 1. Johtaa kerhon toimintaa näiden sääntöjen, kerhon kokousten päätösten ja liiton päättävien ja hallintoelimien tekemien päätösten mukaisesti
 2. Valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja ja määrätä hänen tehtävänsä.
 3. Valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta vuosittain sihteeri ja rahastonhoitaja.
 4. Hoitaa kerhon varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
 5. Kutsua koolle kerhon kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 6. Päättää mahdollisten valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtävät.
 7. Hyväksyä kerhon jäsenet ja pitää jäsenistä luettelo sekä päättää jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen § 2:n mukaisesti.
 8. Ilmoittaa liitolle sellaisista kokouksista, joissa käsitellään liiton kannalta tärkeitä asioita ja varata liiton edustajalle mahdollisuus puheenvuoron käyttämiseen.
 9. Toimittaa liitolle vuosittain kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ilmoittaa liitolle kerhon toimihenkilöiden nimet välittömästi valinnan jälkeen.
 10. Valmistella liiton sääntöjen muuttamisesta johtuvat, näihin sääntöihin tehtävät muutokset välittömästi saatuaan tiedon liiton sääntöjen muuttamisesta.
 11. Edustaa kerhoa sekä kantaa ja vastata sen puolesta. 

5. Yleistä

Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi määrätä kerhon jonkun toimihenkilön kirjoittamaan yksin kerhon nimen.

Toiminnantarkastaja

Kerholla on toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö. Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen tilinpitoa ja yhdistyksen hallintoa koskeva asiantuntemus, joka kerhon toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen on tehtävän kannalta katsottava tarpeelliseksi.

Tili- ja toimintavuosi

Kerhon tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tammikuun loppuun mennessä. Kerhon tilejä ja hallintoa tarkastamaan valitun toiminnantarkastajan tulee toimittaa toiminnantarkastuskertomus kolmen viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. Kertomuksen tulee sisältää ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä sekä niistä toimenpiteistä, joita toiminnantarkastaja mahdollisesti ehdottaa. Toiminnantarkastuskertomus osoitetaan kerhon kokoukselle ja toimitetaan hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamiseen on saatava hyväkseen vähintään ¾ määräenemmistö annetuista äänistä. Sääntömuutos astuu voimaan, kun liiton hallitus on sen hyväksynyt ja se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Kerhon purkaminen

Kerho voidaan purkaa kerhon kokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja kerhon purkamisen on saatava hyväkseen vähintään ¾ määräenemmistö annetuista äänistä. Kerhon purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat ja arkisto on luovutettava SML-FTK ry:lle. Kerholle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla tavalla, ellei lahjoittaja tai testamentin tekijä ole toisin määrännyt.

Jäsenoikeuksien säilyminen

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.