Säännöt

Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt: 26.03.2021 12:46:06
1 §. Tarkoitus ja toiminta

Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ry. Yhdistys on
Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho ja Suomen

Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:stä nimitystä SML-
FTK ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja sen toiminta-alueena SML –
FTK ry:n hallituksen määräämä toiminta-alue, joka on Kanta-Hämeen
alue (Kanta-Häme: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna,
Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, ja Ypäjä).

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kerhon tarkoituksena on vaalia sekä mäyräkoirien rotumääritelmän
mukaisia ominaisuuksia, että kehittää niiden metsästysominaisuuksia,
edistämällä ja tukemalla mäyräkoirien jalostusta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho:
– järjestää näyttelyitä ja erilaisia rotutyypillisiä
metsästyskokeita

– harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä-, keskustelu-
ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja

– julkaisee jäsenlehteä ja tiedotteita
– voi kuulua jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliitto Finska
Kennelklubben ry:n ja sen kennelpiiriin
– harjoittaa yhteistyötä SML – FTK ry:n, Suomen Kennelliitto Finska
Kennelklubben ry:n, Etelä-Hämeen kennelpiirin ja muiden
rotuyhdistysten sekä yhdistysten kanssa, joiden kanssa yhteistyö
edistää kerhon tarkoituksen toteutumista
– pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tavoitteensa

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja ja omistaa toimintaansa varten kiinteätä ja irtainta
omaisuutta, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

Sivu: 2(7)

2 §. Jäsenet

Jäsenlajit
Kerhon jäsenet ovat varsinaisia SML-FTL ry:n jäseniä ja
kunniajäseniä sekä kannatusjäseniä. Kannatusjäsenet suorittavat
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun kerholle.

Kunniajäseneksi kerhon kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä
henkilön, joka on ansiokkaasti ja tuloksellisesti tukenut kerhon
tarkoituksen toteutumista.

Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
– ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana
– toimii vastoin kerhon sääntöjä
– toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittaa kerhoa

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti,
jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen
erottamispäätöksen tekemistä.

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti,
jäsen voi vedota erottamisestaan kerhon kokoukseen jättämällä
kirjallisen valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa
erottamisesta tiedon saatuaan.

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan (30vrk) mentyä umpeen tai
kerhon kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen. Eronneella tai
erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta kerhon omaisuuteen.

3 §. Päätöksenteko

Sivu: 3(7)

Päätäntävalta

Kerhon päättävänä elimenä on kerhon kokous. Kerhon kokoukset ovat
sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia.

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä helmi-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 kerhon
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kun tällainen vaatimus
esitetään, hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään
kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsu

Kutsu kerhon kokoukseen julkaistaan kerhon nettisivuilla ja/tai
toimitetaan sähköpostilla kerhon jäsenille. Kutsu on julkaistava
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

– Kokouksen avaus
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa
ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen työjärjestys
– Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
– Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuunvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja
– Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle
– Valitaan hallituksen varajäsenet

Sivu: 4(7)

– Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö.
– Valitaan kerhon edustajat Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska
Taxklubben FTK ry:n liittokokouksiin ja Etelä-Hämeen Kennelpiirin
vuosikokouksiin
– Käsitellään muut jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut
asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun
– Vahvistetaan kannatusjäsenten maksun suuruus
– Käsitellään muut esille tulevat asiat joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöksiä
– Kokouksen päättäminen

Äänioikeus

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä kerhon varsinaisella jäsenellä on
yksi ääni kerhon kokouksessa. Jokaisen äänioikeutetun on itse
käytettävä ääntään – valtakirjoja ei voida käyttää.

Päätöksenteko kerhon kokouksissa

Päätökset kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä
paitsi näiden sääntöjen pykälissä mainituissa asioissa. Äänten
mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan
kanta ja henkilövaaleissa arpa. Äänestyksissä käytetään avointa
äänestystapaa. Jos kuitenkin vähintään kolme äänivaltaista
osanottajaa vaatii, käytetään suljettua lippuäänestystä.
Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä.

4 §. Hallinto

Hallitus

Kerhon hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kahden
vuosikokouksen välinen aika siten, että vuosittain on erovuorossa
kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen varajäsenten toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.

Sivu: 5(7)

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen
jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on
vähintään kolme hallituksen jäsentä. Äänestykset hallituksen
kokouksessa ovat avoimia. Jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten
mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä puheenjohtajan ääni,
henkilövaalissa arpa.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
1. Johtaa kerhon toimintaa näiden sääntöjen, kerhon kokousten
päätösten ja liiton päättävien ja hallintoelimien tekemien päätösten
mukaisesti
2. Valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja ja määrätä
hänen tehtävänsä.
3. Valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta vuosittain
sihteeri ja rahastonhoitaja.
4. Hoitaa kerhon varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia
kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
5. Kutsua koolle kerhon kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät
asiat.
6. Päättää mahdollisten valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta
ja antaa niille tehtävät.
7. Hyväksyä kerhon jäsenet ja pitää jäsenistä luettelo sekä päättää
jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen § 2:n mukaisesti.
8. Ilmoittaa liitolle sellaisista kokouksista, joissa käsitellään
liiton kannalta tärkeitä asioita ja varata liiton edustajalle
mahdollisuus puheenvuoron käyttämiseen.
9. Toimittaa liitolle vuosittain kerhon toimintakertomus sekä
ilmoittaa liitolle kerhon toimihenkilöiden nimet välittömästi
valinnan jälkeen.
10. Valmistella liiton sääntöjen muuttamisesta johtuvat, näihin
sääntöihin tehtävät muutokset välittömästi saatuaan tiedon liiton
sääntöjen muuttamisesta.
11. Edustaa kerhoa sekä kantaa ja vastata sen puolesta.

5 §. Yleistä

Sivu: 6(7)

Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
sihteeri, kukin yksin. Hallitus voi lisäksi määrätä kerhon jonkun
toimihenkilön kirjoittamaan yksin kerhon nimen.

Toiminnantarkastaja
Kerholla on toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö.
Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen tilinpitoa ja
yhdistyksen hallintoa koskeva asiantuntemus, joka kerhon toiminnan
laatu ja laajuus huomioon ottaen on tehtävän kannalta katsottava
tarpeelliseksi.

Tili- ja toimintavuosi

Kerhon tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen
tulee olla valmiina tammikuun loppuun mennessä. Kerhon tilejä ja
hallintoa tarkastamaan valitun toiminnantarkastajan tulee toimittaa
toiminnantarkastuskertomus kolmen viikon kuluessa siitä, kun hän on
saanut tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta. Kertomuksen tulee
sisältää ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä sekä
niistä toimenpiteistä, joita toiminnantarkastaja mahdollisesti
ehdottaa. Toiminnantarkastuskertomus osoitetaan kerhon kokoukselle
ja toimitetaan hallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksen päätöksellä. Asiasta
on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamiseen on saatava
hyväkseen vähintään 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.
Sääntömuutos astuu voimaan, kun liiton hallitus on sen hyväksynyt ja
se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Kerhon purkaminen

Kerho voidaan purkaa kerhon kokouksen päätöksellä. Asiasta on
mainittava kokouskutsussa ja kerhon purkamisen on saatava hyväkseen
vähintään 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä. Kerhon purkauduttua
tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat ja arkisto on
luovutettava SML-FTK ry:lle. Kerholle lahjoitettujen tai
testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla tavalla, ellei
lahjoittaja tai testamentin tekijä ole toisin määrännyt.

Jäsenoikeuksien säilyminen

Sivu: 7(7)

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi
vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.