Kerhon säännöt

Voimassaolevat säännöt: 26.03.2021 12:46:06
1 §. Tarkoitus ja toiminta

Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ry. Yhdistys on
Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho ja Suomen

Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:stä nimitystä SML-
FTK ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja sen toiminta-alueena SML –
FTK ry:n hallituksen määräämä toiminta-alue, joka on Kanta-Hämeen
alue (Kanta-Häme: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna,
Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, ja Ypäjä).

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kerhon tarkoituksena on vaalia sekä mäyräkoirien rotumääritelmän
mukaisia ominaisuuksia, että kehittää niiden metsästysominaisuuksia,
edistämällä ja tukemalla mäyräkoirien jalostusta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho:
– järjestää näyttelyitä ja erilaisia rotutyypillisiä
metsästyskokeita

– harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä-, keskustelu-
ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja

– julkaisee jäsenlehteä ja tiedotteita
– voi kuulua jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliitto Finska
Kennelklubben ry:n ja sen kennelpiiriin
– harjoittaa yhteistyötä SML – FTK ry:n, Suomen Kennelliitto Finska
Kennelklubben ry:n, Etelä-Hämeen kennelpiirin ja muiden
rotuyhdistysten sekä yhdistysten kanssa, joiden kanssa yhteistyö
edistää kerhon tarkoituksen toteutumista
– pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tavoitteensa

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja ja omistaa toimintaansa varten kiinteätä ja irtainta
omaisuutta, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

2 §. Jäsenet

Jäsenlajit
Kerhon jäsenet ovat varsinaisia SML-FTL ry:n jäseniä ja
kunniajäseniä sekä kannatusjäseniä. Kannatusjäsenet suorittavat
vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun kerholle.

Kunniajäseneksi kerhon kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä
henkilön, joka on ansiokkaasti ja tuloksellisesti tukenut kerhon
tarkoituksen toteutumista.

Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
– ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana
– toimii vastoin kerhon sääntöjä
– toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittaa kerhoa

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti,
jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen
erottamispäätöksen tekemistä.

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti,
jäsen voi vedota erottamisestaan kerhon kokoukseen jättämällä
kirjallisen valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa
erottamisesta tiedon saatuaan.

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan (30vrk) mentyä umpeen tai
kerhon kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen. Eronneella tai
erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta kerhon omaisuuteen.

3 §. Päätöksenteko

Päätäntävalta

Kerhon päättävänä elimenä on kerhon kokous. Kerhon kokoukset ovat
sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia.

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä helmi-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 kerhon
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kun tällainen vaatimus
esitetään, hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään
kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsu

Kutsu kerhon kokoukseen julkaistaan kerhon nettisivuilla ja/tai
toimitetaan sähköpostilla kerhon jäsenille. Kutsu on julkaistava
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

– Kokouksen avaus
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa
ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Hyväksytään kokouksen työjärjestys
– Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
– Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuunvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
– Valitaan hallituksen puheenjohtaja
– Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle
– Valitaan hallituksen varajäsenet

– Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö.
– Valitaan kerhon edustajat Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska
Taxklubben FTK ry:n liittokokouksiin ja Etelä-Hämeen Kennelpiirin
vuosikokouksiin
– Käsitellään muut jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut
asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun
– Vahvistetaan kannatusjäsenten maksun suuruus
– Käsitellään muut esille tulevat asiat joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöksiä
– Kokouksen päättäminen

Äänioikeus

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä kerhon varsinaisella jäsenellä on
yksi ääni kerhon kokouksessa. Jokaisen äänioikeutetun on itse
käytettävä ääntään – valtakirjoja ei voida käyttää.

Päätöksenteko kerhon kokouksissa

Päätökset kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä
paitsi näiden sääntöjen pykälissä mainituissa asioissa. Äänten
mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan
kanta ja henkilövaaleissa arpa. Äänestyksissä käytetään avointa
äänestystapaa. Jos kuitenkin vähintään kolme äänivaltaista
osanottajaa vaatii, käytetään suljettua lippuäänestystä.
Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä.

4 §. Hallinto

Hallitus

Kerhon hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kahden
vuosikokouksen välinen aika siten, että vuosittain on erovuorossa
kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen varajäsenten toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen
jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on
vähintään kolme hallituksen jäsentä. Äänestykset hallituksen
kokouksessa ovat avoimia. Jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä
vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten
mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä puheenjohtajan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*